Recknagel-ogrzewanie-klimatyzacja

Słownik Techniczny

Wykaz Produktów

Recknagel

 

Obecnie niedostępny

Przedmowa do 3. wydania polskiego Recknagel 08/09

„Kto przestaje się uczyć, starzeje się. Nieważne jest, czy ma 20 czy 80 lat”.
Ten cytat Henry’ego Forda jest motorem, który napędza i daje nam siłę przy realizacji projektu RECKNAGEL.
Ponieważ w przedmowach o książce w języku niemieckim i polskim powiedziano już wszystko, pragniemy w tym miejscu serdecznie podziekować każdemu uczestnikowi tego projektu. Szczególnie profesorowi dr inż. G. J. Beslerowi, profesorowi. hab. dr inż. E. Szczechowiakowi, całemu zespołowi tłumaczy oraz naszym wyjątkowo zaangażowanym pracownikom.
Największe słowa uznania przekazujemy dr inż. Iwonie Polarczyk. Jej zdolność do skrupulatnej i precyzyjnej pracy, talent organizacyjny, jej pozytywna osobowość połączona z pogodnym i cierpliwym usposobieniem, były dla nas niezwykle cenną pomocą przy realizacji tego projektu w tak krótkim czasie.
Za krytykę i wszelkie wskazówki, które mogą mieć wpływ na dalsze udoskonalanie książki, dziękują tłumacze, wydawca i wydawnictwo.

Pozwól, aby poradnik RECKNAGEL towarzyszył Ci każdego dnia, a pozostaniesz młodym na zawsze !

   OMNI SCALA                                                                           Wrocław, kwiecień 2008
     Wydawca

 

Oferowane Państwu kolejne wydanie „Recknagla” w języku polskim oparto o najnowszą 73. edycję niemiecką (2007/2008). W stosunku do wcześniejszych, niniejsze jest poszerzone, uzupełnione i unowocześnione.

Przypadł mi miły obowiązek wyrażenia kilku słów o tym „nowym” (choć ukazującym się przecież już od 111 lat) „Recknaglu”.
Na początku należą się duże podziękowania firmie OMNI SCALA z Wrocławia (a imiennie Państwu Barbarze i Peterowi Klinkert) za podjęcie trudu wydania w języku polskim tej najnowszej edycji „Recknagla”. Ostatnią dostępną w naszym ojczystym języku była wersja oparta o niemiecką edycję z 1992/93, a więc z wiadomościami już nie zawsze najnowszymi, a czasem nawet już zdezaktualizowanymi.
Uważam, że nie musimy dzisiaj w naszym kraju uzasadniać wyjątkowej przydatności i potrzeby posiadania tej książki przez każdego inżyniera specjalności klimatyzacja i ciepłownictwo. Jest to niezbędne kompendium wiedzy z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa, klimatyzacji i dziedzin pokrewnych.
W zwartej formie, ale w dużej już (niestety) objętości ponad 2300 stron (a na każdej jest średnio 3000 znaków), przedstawiono w przejrzysty i czytelny sposób prawie wszystkie wiadomości, niezbędne specjaliście z tej dziedziny.
Życzeniem dyrekcji OMNI SCALA było przygotowanie książki do wydania przez Wrocławskie Środowisko Naukowo – Techniczne, skupione wokół Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej. Z uwagi na ogrom zadań i krótki okres przewidziany na tłumaczenie oraz opracowanie do druku, zaprosiliśmy do współpracy silny ośrodek naukowy Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem profesora Edwarda Szczechowiaka (działy dotyczące ogrzewnictwa i energetyki) oraz z Warszawy prof. Krystynę Kostyrko i dra Andrzeja Girdwoynia (działy podstaw teoretycznych). Współpraca była twórcza, zgodna i owocna. Efekty tej kooperacji możecie Państwo sami ocenić.

W tym niezwykłym zbiorze ujęto nie tylko zagadnienia ogrzewnictwa i klimatyzacji, ale także zaopatrzenia w ciepłą wodę oraz chłodnictwa dla klimatyzacji. Wszystko to poprzedzono przejrzystymi wiadomościami teoretycznymi, niezbędnymi dla dobrego zrozumienia i poprawnego rozwiązywania skomplikowanych problemów, dotyczących w szczególności optymalnego kształtowania mikroklimatu pomieszczeń. Szeroko potraktowano energooszczędność, podkreślając jej istotną wagę dla ochrony środowiska. Ograniczenie spalania odnawialnych surowców energetycznych może bowiem w sposób istotny zmniejszyć skażenie środowiska pozostałościami procesu spalania.

Wypada chociaż syntetycznie przedstawić treść omawianej książki. Na początku przedstawiono niezbędne podstawy meteorologiczne i higieniczne. Następnie w sposób bardzo obszerny – podstawy techniki cieplnej i mechaniki płynów. Dalej - podstawy ochrony przed hałasem oraz technikę pomiarów i regulacji urządzeń. Szczególnie silnie ukazano ważne dziś działy dotyczące gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, ale nie zapomniano o zapobieganiu korozji i tworzeniu się kamienia. Nareszcie pojawił się dział „Facility Management”, w którym ujęto łącznie zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji, z uwzględnieniem techniki symulacji w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. To wszystko uzupełniono ważnymi wiadomościami o skutecznej ochronie cieplnej budynków.
Kolejny dział to ogrzewanie, w którym przedstawiono nie tylko systemy, elementy i sposoby obliczania oraz projektowania, ale także przykłady rozwiązań w różnorodnych budynkach oraz sposoby określania kosztów eksploatacyjnych, dotyczących zarówno ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej wody.
Bardzo obszernie potraktowano dział o wentylacji i klimatyzacji, który obejmuje prawie 600 stron, a ponadto jeszcze 150 stron chłodnictwa dla klimatyzacji. Przedstawiono tu najpierw podstawy i klasyfikację, później systemy wentylacji i klimatyzacji, omówiono elementy oraz urządzenia i przytoczono sposoby poprawnego określania (wymiarowania) i ich doboru. Dział opisujący systemy wentylacji w obiektach o różnym przeznaczeniu, także przemysłowym, podpowiada wiele interesujących rozwiązań.

Dużo miejsca poświęcono zagadnieniom zaopatrzenia w ciepłą wodę. Przedstawiono systemy, elementy oraz sposoby i przykłady określania i doboru urządzeń.
W obszernym dziale dotyczącym chłodnictwa, ujęto kompleksowo podstawy teoretyczne, przeanalizowano czynniki chłodnicze, opisano elementy urządzeń oraz sposoby doboru, określania, regulacji i zabudowy tych urządzeń.
Na końcu książki przytoczono skrót ważnego, by nie rzec „sztandarowego”, współcześnie w Niemczech rozporządzenia dotyczącego energooszczędności (EnEv) „Energieeinsparungsverordnung”. W obszernym komentarzu zawarto wiele sugestii dotyczących niezbędnej już obecnie aktualizacji tego rozporządzenia. W oparciu o obecne wymagania Unii Europejskiej, intensywnie przygotowywane są i nasze rozporządzenia, istotne dla oszczędności energii w budynkach.
Przygotowanie do druku w krótkim okresie tak dużego dzieła sprawia, iż korekta może okazać się niewystarczająca, nie pozbawiona błędów. Z góry zatem przepraszamy użytkowników za niedopatrzenia i prosimy jednocześnie o przesyłanie uwag i poprawek, które umożliwią przeprowadzenie starannej erraty oraz lepsze przygotowanie kolejnego wydania polskiego. Błędy i niedopatrzenia niestety się zdarzają, nawet 73. wydanie niemieckie przed nimi się nie ustrzegło (choć ukazuje się cyklicznie co 2 lata, już ponad 100 lat). Książka przeznaczona jest dla mądrych inżynierów, którzy uzyskując wiele podstawowych oraz interesujących informacji o nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązaniach z pewnością wybaczą nam te drobne uchybienia.

Wrocław, styczeń 2008                                     prof. dr inż Gerard Jan Besler
                                                                        Politechnika Wrocławska,
                                                               Katedra Klimatizacji i Ciepłownictwa
 

PS. Na życzenie wielu użytkowników w indeksie najczęściej używanych nazw i oznaczeń w książce przytoczono odpowiedniki niemieckie, a po części także angielskie. G.J.B.

Sponsorzy

Copyrights © Recknagel 2008-2019 Polityka prywatności
Recknagel 08/09