Recknagel-ogrzewanie-klimatyzacja

Słownik Techniczny

Wykaz Produktów

Recknagel

 

Obecnie niedostępny

Normy PN-EN

Wykaz norm i międzynarodowych jednostek normalizacyjnych-HVACR

6.3.3     Międzynarodowe Organizacje Normalizacyjne

Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN (Comité Européen de Normalisation)
w tym ECISS - Europejski Komitet ds. Normalizacji Żelaza i Stali -
www.cen.eu
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki - CENELEC (Comité Euro­péen de Normalisation Electrotechnique) - www.cenelec.eu
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych - ETSI (European Telecommuni­Cations Standards Institute) - www.etsi.org
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna - ISO (International Organization
for Standarization)
www.iso.org
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna - IEC (International Electrotechnical Commission) — www.iec.ch
6.3.4      Inne organizacje normalizacyjne
International Telecommunication Union (Międzynarodowy Związek Telekomuni­kacyjny) - ITU
European Computer Manufacturers Association - ECMA
Internet Engineering Task Force - IETF
Object Management Group - OMG
Organization for the Advancement of Structured Information Standards - OASIS
Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników) - IEEE
World Wide Web Consortium - W3C
National Institute of Standards and Technology (Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii) - NIST
6.3.5     Wybrane normy PN-EN i PN według ICS
-1         PN-EN, PN-EN ISO
Komitet Techniczny 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła i Klimatyzatorów
•           PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 1: Wymagania podstawowe, defini­
cje, klasyfikacja i kryteria wyboru
Zastępuje: PN-ISO 5149:1997
•           PN-EN 378-1:2002/A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania do­
tyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 1: Wymagania podstawowe,
definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru
EN 378-1:2000/A1:2003 [IDT]
•           PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 2: Projektowanie, budowanie, spraw­
dzanie, znakowanie i dokumentowanie
Zastępuje: PN-ISO 5149:1997
•           PN-EN 378-2:2002/Ap1:2005 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 2: Projektowanie, budo­
wanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie
PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona
osobista
PN-EN 378-3:2002/A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 3: Usytuowanie instalacji
i ochrona osobista
PN-EN 1861:2001 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Schematy ideowe i monta­
żowe instalacji, rurociągów i przyrządów - Układy i symbole
PN-EN 13136:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Przyrządy zabezpiecza­
jące przed nadmiernym ciśnieniem i przewody przyłączeniowe - Metody obliczeń
Zastępuje: PN-EN 13136:2002
PN-EN 13136:2003/A1:2007 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Przyrządy za­
bezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem i przewody przyłączeniowe - Metody
obliczeń
PN-EN 14276-1:2007 Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pom­
pach ciepła - Część 1: Zbiorniki - Wymagania ogólne
Zastępuje: PN-EN 14276-1:2006
PN-EN 14276-2:2007 Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pom­
pach ciepła - Część 2: Rurociągi - Wymagania ogólne (oryg.)
PN-EN 14511-1:2008 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężar­
kami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 1: Terminy i definicje
(oryg.)
Zastępuje: PN-EN 14511-1:2006
•           PN-EN 14511-4:2008 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprę­
żarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 4: Wymagania
(oryg.)
Zastępuje: PN-EN 14511-4:2007
•           PN-EN 15218:2006 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy ze skraplaczem chłodzonym
parą i sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do oziębiania - Ter­
miny, definicje, warunki badań i wymagania (oryg.)
Komitet Techniczny 47 Pomp i Turbin Wodnych
PN-EN 733:1997 Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym, na ciśnienie 10 bar, z kor­
pusem łożyskowym - Oznaczenie, nominalne parametry i główne wymiary
PN-EN 1151-1:2007 Pompy - Pompy wirowe - Pompy cyrkulacyjne o znamionowej
mocy elektrycznej nie przekraczającej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania
i domowych instalacji ciepłej wody użytkowej - Część 1: Pompy cyrkulacyjne nie
regulowane automatycznie, wymagania, badania, oznakowanie
Zastępuje: PN-EN 1151-1:2006
PN-EN 1151-1:2007/AC:2007 Pompy - Pompy wirowe - Pompy cyrkulacyjne
o znamionowej mocy elektrycznej nie przekraczającej 200 W do instalacji central­
nego ogrzewania i domowych instalacji ciepłej wody użytkowej - Część 1: Pompy
cyrkulacyjne nie regulowane automatycznie, wymagania, badania, oznakowanie
PN-EN 12157:2002 Pompy wirowe - Pompy do cieczy chłodzących do obrabiarek
-           Wydajność nominalna, wymiary
•           PN-EN 12723:2004 Pompy do cieczy - Nazwy ogólne dotyczące pomp i instalacji
-           Definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki
Zastępuje: PN-EN 12723:2002
•           PN-EN 22858:1996 Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym (na ciśnienie 16 bar)
-           Oznaczenie, nominalne parametry i wymiary
Zastępuje: PN-M-44113:1990
PN-EN ISO 5199:2004 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych - Klasa II
Zastępuje: PN-EN ISO 5199:2003
PN-EN ISO 9905:2006 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych - Klasa I
(oryg.)

Zastępuje: PN-ISO 9905:1997/Ap1:1999, PN-ISO 9905:1997
PN-EN ISO 14847:2001 Obrotowe pompy wyporowe - Wymagania techniczne
PN-EN ISO 15783:2005 Bezdławnicowe pompy wirowe - Klasa II - Wymagania
techniczne
Zastępuje: PN-EN ISO 15783:2004
•           PN-EN ISO 16330:2005 Pompy wyporowe tłokowe i zespoły pompowe - Wyma­
gania techniczne
Zastępuje: PN-EN ISO 16330:2004

Komitet Techniczny 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 60382:2003 Sygnał pneumatyczny analogowy do systemów sterowania
procesami (oryg.)
PN-EN 60534-1:2005 Przemysłowe zawory regulacyjne - Część 1: Terminologia
i postanowienia ogólne (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 60534-1:2001
PN-EN 60534-2-1:2001 Przemysłowe zawory regulacyjne - Część 2-1: Wydajność
przepływowa - Równania wymiarowania zaworów do przepływu płynów w wa­
runkach instalacji
PN-EN 60534-3-1:2004 Przemysłowe zawory regulacyjne - Część 3-1: Długości
zabudowy - Długości zabudowy zaworów regulacyjnych z przyłączami kołnierzo­
wymi, grzybkowych, przelotowych i kątowych
Zastępuje: PN-EN 60534-3-1:2002
•           PN-EN 61131-1:2004 Sterowniki programowalne - Część 1: Postanowienia ogólne
(oryg.)
Zastępuje: PN-IEC 1131-1:1996, PN-IEC 1131-1:1996/Ap1:1999
•           PN-EN 61131-2:2008 Sterowniki programowalne - Część 2: Wymagania i badania
dotyczące sprzętu (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 61131-2:2005
•           PN-EN 61131-3:2004 Sterowniki programowalne - Część 3: Języki programowa­
nia (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 61131-3:1998
PN-EN 61131-5:2002 Sterowniki programowalne - Część 5: Komunikacja (oryg.)
PN-EN 61131-7:2004 Sterowniki programowalne - Część 7: Programowanie roz­
myte (oryg.)
PN-EN 61297:1999 Systemy sterowania procesami przemysłowymi - Klasyfikacja
regulatorów adaptacyjnych
Komitet Techniczny 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 247:2000 Wymienniki ciepła - Terminologia
Zastępuje: PN-ENV 247:1993
PN-EN 305:2001 Wymienniki ciepła - Definicje parametrów pracy wymienników
ciepła oraz ogólna procedura badawcza do ustalenia wydajności wszystkich wy­
mienników ciepła
PN-EN 306:2001 Wymienniki ciepła - Metody pomiaru parametrów koniecznych
do obliczania wydajności
PN-EN 764-1:2004 Urządzenia ciśnieniowe - Terminologia - Część 1: Ciśnienie,
temperatura, objętość, wielkości nominalne (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 764:1998
PN-EN 764-2:2002 Urządzenia ciśnieniowe - Część 2: Wielkości, symbole i jed­
nostki (oryg.)
PN-EN 764-3:2002 Urządzenia ciśnieniowe - Część 3: Stosowane określenia

Komitet Techniczny 179 Ochrony Cieplnej Budynków
PN-EN 832:2001 Właściwości cieplne budynków - Obliczanie zapotrzebowania na
energię do ogrzewania - Budynki mieszkalne
PN-EN 832:2001/AC:2006 Właściwości cieplne budynków - Obliczanie zapotrze­
bowania na energię do ogrzewania - Budynki mieszkalne
PN-EN 13363-1:2007 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkle­
niem - Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i świa­
tła - Część 1: Metoda uproszczona (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 13363-1:2005
•           PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkle­
niem - Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania
słonecznego i światła - Część 2: Szczegółowa metoda obliczania
Zastępuje: PN-EN 13363-2:2005
PN-EN 13947:2007 Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych - Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła (oryg.)
PN-EN 15255:2007 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie
racjonalnej mocy chłodzenia pomieszczenia - Kryteria podstawowe i procedury
walidacji (oryg.)
PN-EN 15265:2007 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie
zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia z zastosowaniem metod
dynamicznych - Kryteria podstawowe i procedury walidacji (oryg.)
PN-EN 15603:2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Całkowite
zużycie energii i definicja energii znamionowej (oryg.)
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór ciepl­
ny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania
Zastępuje: PN-EN ISO 6946:1999
•           PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór ciepl­
ny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania (oryg.)
Zastępuje: PN-EN ISO 6946:2004
PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna - Wielkości fizyczne i definicje
Zastępuje: PN-B-02021:1993
PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie cieplne i tem­
peratury powierzchni - Obliczenia szczegółowe (oryg.)
Zastępuje: PN-EN ISO 10211-1:2005, PN-EN ISO 10211-2:2002, PN-EN ISO 10211-1:2005/Ap1:2006
PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji prze­
mysłowych - Zasady obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez
grunt - Metody obliczania
PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Wymiana
ciepła przez grunt - Metody obliczania (oryg.)
Zastępuje: PN-EN ISO 13370:2001
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków - Współczynnik strat
ciepła przez przenikanie - Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczyn­
niki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania (oryg.)
Zastępuje: PN-EN ISO 13789:2001
PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie
zużycia energii do ogrzewania
Zastępuje: PN-EN ISO 13790:2005
•           PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obli­
czanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia (oryg.)
Zastępuje: PN-EN ISO 13790:2006, PN-EN 832:2001, PN-EN 832:2001/AC: 2006


Komitet Techniczny 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
•           PN-EN 12101-1:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 1:
Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych
Zastępuje: PN-EN 12101-1:2005, PN-EN 12101-1:2005/A1:2006
•           PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 2:
Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych
Zastępuje: PN-B-02877-2:1998
PN-EN 12101-3:2004 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 3:
Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających
PN-EN 12101-3:2004/AC:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła
- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających
PN-EN 12101-3:2004/Ap1:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i cie­
pła - Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających
PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część
6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień - Zestawy
urządzeń
Zastępuje: PN-EN 12101-6:2005/AC:2006, PN-EN 12101-6:2005
•           PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część
10: Zasilacze
Zastępuje: PN-EN 12101-10:2006
•           PN-EN 12101-10:2007/AC:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i cie­
pła - Część 10: Zasilacze


Komitet Techniczny 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
•           PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny - Połączenia spawane, zgrzewane i luto­
wane - Umowne przedstawianie na rysunkach
Zastępuje: PN-M-01139:1989, PN-M-01134:1989, PN-N-01635:1983
•           PN-EN ISO 128-20:2002 Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania
-           Część 20: Wymagania podstawowe dotyczące linii
Zastępuje: PN-N-01616:1982
•           PN-EN ISO 128-21:2006 Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania
-           Część 21: Linie w systemach CAD
Zastępuje: PN-EN ISO 128-21:2002
•           PN-EN ISO 6412-1:2001 Rysunek techniczny - Uproszczone przedstawianie ruro­
ciągów - Część 1: Zasady ogólne i rzutowanie prostokątne
Zastępuje: PN-N-01631-01:1992
•           PN-EN ISO 6412-2:2001 Rysunek techniczny - Uproszczone przedstawianie ruro­
ciągów - Część 2: Rzutowanie izometryczne
Zastępuje: PN-N-01631-02:1992
•           PN-EN ISO 6412-3:2001 Rysunek techniczny - Uproszczone przedstawianie ruro­
ciągów - Część 3: Elementy końcowe instalacji wentylacyjnych i odwadniających


Komitet Techniczny 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
•           PN-EN ISO 4126-1:2007 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnie­
niem - Część 1: Zawory bezpieczeństwa
Zastępuje: PN-EN ISO 4126-1:2005, PN-EN ISO 4126-1:2005/AC:2006
•           PN-EN ISO 4126-2:2007 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnie­
niem - Część 2: Urządzenia zabezpieczające z płytkami bezpieczeństwa
Zastępuje: PN-EN ISO 4126-2:2003, PN-EN ISO 4126-2:2003/AC:2005

PN-EN ISO 4126-3:2006 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzro­
stem ciśnienia - Część 3: Kombinacja zaworu bezpieczeństwa i urządzenia zabez­
pieczającego z płytką bezpieczeństwa (oryg.)
PN-EN ISO 4126-4:2005 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzro­
stem ciśnienia - Część 4: Zawory bezpieczeństwa sterowane pilotem (oryg.)
PN-EN ISO 4126-5:2005 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzro­
stem ciśnienia - Część 5: Sterowane układy bezpieczeństwa do zrzutu ciśnienia
(CSPRS) (oryg.)
PN-EN ISO 4126-6:2005 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzro­
stem ciśnienia - Część 6: Zastosowanie, dobór i instalowanie urządzeń zabezpie­
czających z płytką bezpieczeństwa (oryg.)
PN-EN ISO 4126-7:2007 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnie­
niem - Część 7: Dane wspólne
Zastępuje: PN-EN ISO 4126-7:2005
•           PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów - Definicja i dobór DN (wymiaru
nominalnego)
Zastępuje: PN-H-02651:1983
Komitet Techniczny 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 13567-1:2004 Dokumentacja techniczna wyrobu - Organizacja
i nadawanie nazw warstwom w systemie CAD - Część 1: Zasady ogólne
Zastępuje: PN-EN ISO 13567-1:2002
PN-EN ISO 13567-2:2005 Dokumentacja techniczna wyrobu - Organizacja
i nadawanie nazw warstwom w systemie CAD - Część 2: Pojęcia, format oraz kody
stosowane w dokumentacji budowlanej
Zastępuje: PN-EN ISO 13567-2:2002
Komitet Techniczny 238 Wentylatorów i Urządzeń do Oczyszczania Gazów Odlotowych
PN-EN ISO 5135:2002 Akustyka - Określanie poziomu mocy akustycznej urzą­
dzeń przyłączających powietrze, zespołów urządzeń przyłączających powietrze,
przepustnic oraz zaworów za pomocą pomiarów w komorze pogłosowej (oryg.)
PN-EN ISO 5136:2006 Akustyka - Określanie mocy akustycznej emitowanej do
kanału przez wentylatory oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza - Meto­
da kanałowa
Zastępuje: PN-EN ISO 5136:2005
•           PN-EN ISO 7235:2006 Akustyka - Metody laboratoryjne pomiaru tłumików
kanałowych oraz elementów końcowych - Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu
i strata ciśnienia całkowitego
Zastępuje: PN-EN ISO 7235:2005
•           PN-EN ISO 11820:2000 Akustyka - Pomiary tłumików hałasu w miejscu zainsta­
lowania
Komitet Techniczny 277 Gazownictwa
•           PN-EN 26:2007 Gazowe przepływowe ogrzewacze wody do celów sanitarnych,
wyposażone w palniki atmosferyczne
Zastępuje: PN-EN 26:2002/A2:2005, PN-EN 26:2002/A3:2006, PN-EN 26:2002
•           PN-EN 89:2002 Akumulacyjne ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania
gorącej wody użytku domowego (oryg.)

PN-EN 89:2002/A3:2006 Akumulacyjne ogrzewacze wody opalane gazem do
wytwarzania gorącej wody użytku domowego (oryg.)
PN-EN 89:2002/A4:2006 Akumulacyjne ogrzewacze wody opalane gazem do
wytwarzania gorącej wody użytku domowego (oryg.)
PN-EN 297:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły typu B11
i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu cieplnym nie-
przekraczającym 70 kW
Zastępuje: PN-M-35350:1993
PN-EN 297:2002/A4:2007 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły
typu B 11 i B 11BS z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu ciepl­
nym nieprzekraczającym 70 kW
PN-EN 297:2002/A6:2006 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły
typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu ciepl­
nym nieprzekraczającym 70 kW
PN-EN 297:2002/AC:2006 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły
typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu ciepl­
nym nieprzekraczającym 70 kW
PN-EN 297:2002/Ap1:2006 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły
typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu ciepl­
nym nieprzekraczającym 70 kW
PN-EN 483:2007 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły typu
C o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW
Zastępuje: PN-EN 483:2002, PN-EN 483:2002/AC:2006
PN-EN 483:2007/A4:2008 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły
typu C o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW (oryg.)
PN-EN 525:2007 Gazowe bezprzeponowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną
konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym,
na podstawie wartości opałowej, nieprzekraczającym 300 kW
Zastępuje: PN-EN 525:2002
PN-EN 613:2002 Konwekcyjne ogrzewacze pomieszczeń opalane gazem (oryg.)
Zastępuje: PN-M-40307:1987
PN-EN 613:2002/A1:2004 Konwekcyjne ogrzewacze pomieszczeń opalane gazem
(oryg.)
PN-EN 621:2006 Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do
ogrzewania pomieszczeń, z wyłączeniem pojedynczych mieszkań, o obciążeniu
cieplnym nieprzekraczającym 300 kW, bez wentylatora wspomagającego doprowa­
dzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin
Zastępuje: PN-EN 621:2002
PN-EN 625:2002 Kotły gazowe centralnego ogrzewania - Szczególne wymagania
dotyczące domowych kotłów dwufunkcyjnych o obciążeniu cieplnym nieprzekra­
czającym 70 kW (oryg.)
PN-EN 656:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły typu
B o nominalnym obciążeniu cieplnym większym niż 70 kW lecz nieprzekraczają­
cym 300 kW (oryg.)
PN-EN 656:2002/A1:2006 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły
typu B o nominalnym obciążeniu cieplnym większym niż 70 kW lecz nieprzekra­
czającym 300 kW (oryg.)
PN-EN 677:2007 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Specjalne wy­
magania dotyczące kotłów kondensacyjnych o znamionowym obciążeniu cieplnym
nieprzekraczającym 70 kW
Zastępuje: PN-EN 677:2002
PN-EN 778:2002 Ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych z wymuszoną konwek­
cją opalane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW, bez wenty­
latora do wspomagania doprowadzenia powietrza do spalania i/lub odprowadzenia
spalin (oryg.)
PN-EN 1020:2006 Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do
ogrzewania pomieszczeń, z wyłączeniem pojedynczych mieszkań, o obciążeniu
cieplnym nieprzekraczającym 300 kW, z wentylatorem wspomagającym doprowa­dzenie
powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin Zastępuje: PN-EN 1020:2002
PN-EN 1196:2002 Gazowe ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkal­
nych - Wymagania dodatkowe dotyczące ogrzewaczy kondensacyjnych (oryg.)
PN-EN 1266:2004 Gazowe ogrzewacze konwekcyjne wyposażone w wentylator
wspomagający doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin
(oryg.)
PN-EN   1266:2004/A1:2005   Gazowe   ogrzewacze   konwekcyjne   wyposażone
w wentylator wspomagający doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowa­
dzenie spalin (oryg.)
PN-EN 1319:2002 Gazowe ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych z wymuszoną
konwekcją, z palnikami nadmuchowymi, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczają­
cym 70 kW (oryg.)
PN-EN 12669:2002 Dmuchawy gorącego powietrza z bezpośrednim grzaniem ga­
zowym przeznaczone do szklarni oraz uzupełniającego ogrzewania pomieszczeń
niemieszkalnych (oryg.)
PN-EN 13278:2003 Gazowe ogrzewacze pomieszczeń z otwartą komorą spalania
instalowane oddzielnie (oryg.)
PN-EN 13836:2006 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły typu
B o nominalnym obciążeniu cieplnym większym niż 300 kW lecz nieprzekraczają­
cym 1 000 kW (oryg.)
PN-EN 14438:2007 Ogrzewacze konwekcyjne opalane gazem do ogrzewania wię­
cej niż jednego pomieszczenia (oryg.)
PN-EN 14829:2007 Gazowe ogrzewacze pomieszczeń, instalowane oddzielnie bez
odprowadzenia spalin, o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym
6 kW (oryg.)
PN-EN 15417:2006 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Wymagania
szczegółowe dla kotłów kondensacyjnych o znamionowym obciążeniu cieplnym
większym niż 70 kW lecz nieprzekraczającym 1000 kW (oryg.)
Komitet Techniczny 278 Wodociągów i Kanalizacji
•           PN-EN 200:2005 Armatura sanitarna - Zawory wypływowe i baterie mieszające
(PN 10) - Ogólne wymagania techniczne (oryg.)
Zastępuje: PN-M-75020:1993
•           PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna - Wymagania ogólne dotyczące regulatorów
strumienia
Zastępuje: PN-M-75014:1992, PN-EN 246:2004
•           PN-EN 248:2005 Armatura sanitarna - Ogólne wymagania dotyczące elektroli­
tycznych powłok ochronnych Ni-Cr
Zastępuje: PN-M-75015:1992, PN-EN 248:2004
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów ze­
wnętrznych i ich części składowych
PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące syste­
mów zewnętrznych i ich części składowych
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągo­
wych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 1: Postano­
wienia ogólne
PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągo­
wych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 2: Projekto­
wanie (oryg.)
PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągo­
wych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 3: Wymia­
rowanie przewodów - Metody uproszczone (oryg.)

PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna - Armatura samoczynnie zamykana PN 10

PN-EN 816:2000/Ap1:2007 Armatura sanitarna - Armatura samoczynnie zamy­

kana PN 10
PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne (PN 10) - Ogólne
wymagania techniczne
PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna - Baterie termostatyczne (PN 10) - Ogólne
wymagania techniczne
PN-EN 1112:2001 Natryski do armatury sanitarnej (PN 10)
PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna - Wyloty natrysków do armatury sanitarnej
do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 1112:2001, PN-EN 13904:2005
PN-EN 1113:2001 Przewody natryskowe do armatury sanitarnej (PN 10)
PN-EN 1113:2008 Armatura sanitarna - Przewody natryskowe do armatury sani­
tarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 1113:2001, PN-EN 13905:2005
PN-EN 1487:2003 Armatura w budynkach - Hydrauliczne zespoły zabezpieczają­
ce - Badania i wymagania
PN-EN 1488:2004 Armatura w budynkach - Zespoły rozprężne - Badania i wy­
magania
Zastępuje: PN-EN 1488:2002
PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach - Zawory bezpieczeństwa - Badania
i wymagania
PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach - Zespolone zawory nadmiarowe tem-
peraturowo-ciśnieniowe - Badania i wymagania
Zastępuje: PN-EN 1490:2002
•           PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach - Zawory rozprężne - Badania i wyma­
gania
Zastępuje: PN-EN 1491:2002
PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów i ich
części składowych przeznaczonych do gromadzenia wody
PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach - Zawory redukcyjne i zespolone zawo­
ry redukcyjne ciśnienia wody - Wymagania i badania
Zastępuje: PN-EN 1567:2002
•           PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instala­
cjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny
Zastępuje: PN-B-01706:1992/Az1:1999
•           PN-EN 12729:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Izolator przepływów zwrotnych z możliwością
nadzoru, z obniżoną strefą ciśnienia - Rodzina B - Typ A
Zastępuje: PN-EN 12729:2004
PN-EN 12897:2006 Wodociągi - Specyfikacja dla ogrzewanych pośrednio, nie
odpowietrzanych (zamkniętych) pojemnościowych podgrzewaczy wody (oryg.)
PN-EN 13076:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Swobodna przerwa powietrzna - Rodzina A
- typ A
Zastępuje: PN-EN 13076:2004
•           PN-EN 13077:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju
niekołowym (nieograniczonym) - Rodzina A - typ B
Zastępuje: PN-EN 13077:2004
•           PN-EN 13078:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Przerwa powietrzna z wlotem zatopionym,
dopływem powietrza oraz z przelewem - Rodzina A - typ C
Zastępuje: PN-EN 13078:2004
•           PN-EN 13079:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Przerwa powietrzna z iniektorem - Rodzina A
-           typ D
Zastępuje: PN-EN 13079:2004
PN-EN 13434:2006 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Rozłącznik mechaniczny hydraulicznego dzia­
łania - Rodzina G, typ B (oryg.)
PN-EN 13443-1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach - Filtry
mechaniczne - Część 1: Zakres filtracji 80 mikrometrów do 150 mikrometrów
-           Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 13443-1:2005
•           PN-EN 13443-2:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach - Filtry
mechaniczne - Część 2: Zakres filtracji od 1 mikrometra do 80 mikrometrów
-           Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 13443-2:2005
•           PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach - Ręcznie otwierane i zamykane kurki
kulowe ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budyn­
kach - Badania i wymagania
Zastępuje: PN-EN 13828:2004
•           PN-EN 13904:2005 Natryski o małych oporach hydraulicznych do armatury sani­
tarnej
Zastępuje: PN-EN 13904:2004
•           PN-EN 13905:2005 Przewody natryskowe o małych oporach hydraulicznych do
armatury sanitarnej
Zastępuje: PN-EN 13905:2004
PN-EN 13959:2005 Zawory zapobiegające zanieczyszczeniu wody o średnicach
DN 6 do DN 250 - rodzina E - typ A, B, C i D (oryg.)
PN-EN 14095:2005 Uzdatnianie wody w instalacjach wodociągowych - System
z aluminiową anodą - Wymagania dotyczące parametrów i bezpieczeństwa oraz
badania (oryg.)
PN-EN 14367:2005 Urządzenia zabezpieczające przed przepływem zwrotnym nie
regulowane ze strefą zróżnicowanego ciśnienia - Rodzina C, typ A (oryg.)
PN-EN 14451:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Przerywacze próżni DN 8 do DN 80 - Rodzina
D, typ A (oryg.)
PN-EN 14452:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Przerywacz na przewodzie z otworem napowie­
trzającym i elementem ruchomym DN 10 do DN 20 - Rodzina D, typ B (oryg.)
PN-EN 14453:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Przerywacz na przewodzie ze stałym otworem
napowietrzającym DN 10 do DN 20 - Rodzina D, typ C (oryg.)
PN-EN 14454:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze do
węża DN 15 do DN 32 - Rodzina H, typ A (oryg.)
PN-EN 14455:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Zawór z ciśnieniowym wlotem powietrza DN 15
do DN 50 - Rodzina L, typ A i typ B (oryg.)
PN-EN 14506:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Automatyczny przełącznik - Rodzina H, typ
C (oryg.)
PN-EN 14622:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Przerwa powietrzna z przelewem o przepływie
kołowym (ograniczonym) - Rodzina A, typ F (oryg.)
PN-EN 14623:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Przerwa powietrzna z minimalnym przelewem
o przekroju kołowym (sprawdzanym metodą badania lub pomiaru) - Rodzina A,
typ G (oryg.)
•           PN-EN 14652:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach - Urządzenia
membranowe - Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania
(oryg.)
Zastępuje: PN-EN 14652:2006
PN-EN 14743:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach - Zmiękczacze
- Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 14743:2006
PN-EN 14801:2006 Warunki klasyfikacji wyrobów przeznaczonych do sieci wo­
dociągowych i kanalizacyjnych ze względu na ciśnienie (oryg.)
PN-EN 14897:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach - Urządzenia
stosujące rtęciowe niskociśnieniowe promienniki ultrafioletowe - Wymagania do­
tyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 14897:2006
PN-EN 14898:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach - Filtry z masą
aktywną - Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 14898:2006
PN-EN 15091:2007 Armatura sanitarna - Armatura sanitarna otwierana i zamyka­
na elektronicznie (oryg.)
PN-EN 15091:2007/AC:2007 Armatura sanitarna - Armatura sanitarna otwierana
i zamykana elektronicznie (oryg.)
PN-EN 15096:2008 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przepływu zwrotnego - Przerywacze próżni na przyłącze do węża - Od
DN 15 do DN 25 włącznie Rodzina H, typ B i typ D - Ogólne wymagania technicz­
ne (oryg.)

Komitet Techniczny 279 Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
•           PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody
badań (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 215-1:2002
PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania
i metody badań (oryg.)
PN-EN 303-2:2000 Kotły grzewcze - Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi
-           Wymagania specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi
PN-EN 303-2:2000/A1:2005 Kotły grzewcze - Kotły grzewcze z palnikami na­
dmuchowymi - Wymagania specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami
rozpylającymi
PN-EN 303-3:2002 Kotły grzewcze - Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe
-           Konstrukcje zespolone - Kocioł i palnik
PN-EN 303-3:2002/A2:2005 Kotły grzewcze - Część 3: Kotły grzewcze na paliwa
gazowe - Konstrukcje zespolone - Kocioł i palnik
PN-EN 303-3:2002/AC:2007 Kotły grzewcze - Część 3: Kotły grzewcze na paliwa
gazowe - Konstrukcje zespolone - Kocioł i palnik
PN-EN 303-4:2002 Kotły grzewcze - Część 4: Kotły grzewcze z palnikami na­
dmuchowymi - Wymagania specjalne dotyczące kotłów grzewczych z olejowymi
palnikami nadmuchowymi o mocy do 70 kW i maksymalnym ciśnieniu roboczym
3 bar - Terminologia, wymagania specjalne, badania i oznakowanie
PN-EN 303-6:2002 Kotły grzewcze - Część 6: Kotły grzewcze z palnikami na­
dmuchowymi - Wymagania specjalne dotyczące ciepłej wody użytkowej w kotłach
dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami rozpylającymi o nominalnej mocy do
70 kW
PN-EN 303-7:2006 Kotły grzewcze - Część 7: Kotły grzewcze na paliwa gazowe,
z palnikami nadmuchowymi, o nominalnej mocy do 1000 kW (oryg.)
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badań
Zastępuje: BN-85/8864-48
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki - Moc cieplna i metody badań
PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki - Moc cieplna i metody badań
Zastępuje: PN-EN 448:2004
PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Określa­
nie parametrów filtracyjnych
Zastępuje: PN-EN 779:2004
PN-EN 834:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła
przez grzejniki - Przyrządy zasilane energią elektryczną
PN-EN 834:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania
zużycia ciepła przez grzejniki - Przyrządy zasilane energią elektryczną
PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła
przez grzejniki - Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasa­
dzie parowania dyfuzyjnego
PN-EN 835:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania
zużycia ciepła przez grzejniki - Przyrządy bez zasilania energią elektryczną dzia­
łające na zasadzie parowania dyfuzyjnego
PN-EN 1264-1:2005 Ogrzewanie podłogowe - System i jego części składowe
-           Część 1: Definicje i symbole (oryg.)
•           PN-EN 1264-2:2005 Ogrzewanie podłogowe - System i jego części składowe
-           Część 2: Określenie mocy cieplnej (oryg.)
•           PN-EN 1264-3:2005 Ogrzewanie podłogowe - System i jego części składowe
-           Część 3: Wymiarowanie (oryg.)
•           PN-EN 1264-4:2005 Ogrzewanie podłogowe - System i jego części składowe
-           Część 4: Instalowanie (oryg.)
PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogólne
Zastępuje: PN-EN 1443:2004
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentyla­
cyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary
Zastępuje: PN-B-03410:1999, PN-B-03434:1999
•           PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentyla­
cyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 1506:2001
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
Zastępuje: PN-EN 1507:2006
PN-EN 1856-1:2005 Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych
-           Część 1: Części składowe systemów kominowych
Zastępuje: PN-EN 1856-1:2004
PN-EN 1856-1:2005/A1:2007 Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalo­
wych - Część 1: Części składowe systemów kominowych
PN-EN 1856-2:2006 Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych
-           Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki
Zastępuje: PN-EN 1856-2:2005
PN-EN 1857:2005 Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne
Zastępuje: PN-EN 1857:2004
PN-EN 1857:2008 Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 1857:2005, PN-EN 1857:2005/AC:2006, PN-EN 1857:2005/AC:2007
PN-EN 1857:2005/AC:2006 Kominy - Części składowe - Betonowe kanały we­
wnętrzne
PN-EN 1857:2005/AC:2007 Kominy - Części składowe - Betonowe kanały we­
wnętrzne
PN-EN 1858:2005 Kominy - Części składowe - Kształtki betonowe
Zastępuje: PN-EN 1858:2004
PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyj­
ne - Właściwości mechaniczne (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 1886:2001
•           PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania do­
tyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci
przewodów
Zastępuje: PN-EN 12097:2006
•           PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnie­
rzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej
Zastępuje: PN-B-76002:1996
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
Zastępuje: PN-B-10440:1978
PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia
na rysunkach
Zastępuje: PN-EN 12792:2004
PN-EN 12809:2002 Kotły grzewcze na paliwa stałe - Nominalna moc cieplna do
50 kW - Wymagania i badania
PN-EN 12809:2002/A1:2006 Kotły grzewcze na paliwa stałe - Nominalna moc
cieplna do 50 kW - Wymagania i badania
PN-EN 12809:2002/AC:2007 Kotły grzewcze na paliwa stałe - Nominalna moc
cieplna do 50 kW - Wymagania i badania
PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania
Zastępuje: PN-EN 12828:2004
•           PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania pro­
jektowego obciążenia cieplnego
Zastępuje: PN-EN 12831:2004
•           PN-EN 13063-1:2007 Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami
wewnętrznymi - Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar
sadzy (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 13063-1:2007
•           PN-EN 13063-2:2007 Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami we­
wnętrznymi - Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach
zawilgocenia (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 13063-2:2007
PN-EN 13063-3:2007 Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami
wewnętrznymi - Część 3: Wymagania i badania powietrzno-spalinowych syste­
mów kominowych (oryg.)
PN-EN 13069:2007 Kominy - Ceramiczne obudowy systemów kominowych
-           Wymagania i badania
Zastępuje: PN-EN 13069:2005
•           PN-EN 13142:2004 Wentylacja budynków - Elementy wentylacji mieszkaniowej
-           Wymagania i dodatkowe charakterystyki działania (oryg.)
•           PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary i wyma­
gania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich
Zastępuje: PN-EN 13180:2002
PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynków - Wymagania dotyczące przyrządów
do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
Zastępuje: PN-EN 13182:2002
PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa
stałe - Wymagania i badania
PN-EN 13229:2002/A1:2005 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi
na paliwa stałe - Wymagania i badania
PN-EN 13229:2002/A2:2006 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi
na paliwa stałe - Wymagania i badania
PN-EN 13229:2002/AC:2007 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi
na paliwa stałe - Wymagania i badania
•           PN-EN 13240:2008 Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe - Wymagania i ba­
dania
Zastępuje: PN-EN 13240:2002, PN-EN 13240:2002/AC:2004, PN-EN 13240: 2002/Ap1:2004, PN-EN 13240:2002/A2:2006
•           PN-EN 13384-1:2004 Kominy - Metody obliczeń cieplnych i przepływowych
-           Część 1: Kominy z podłączonym jednym paleniskiem
Zastępuje: PN-EN 13384-1:2004
PN-EN 13384-1:2004/A1:2007 Kominy - Metody obliczeń cieplnych i przepływo­
wych - Część 1: Kominy z podłączonym jednym paleniskiem
PN-EN 13384-2:2005 Kominy - Metody obliczeń cieplnych i przepływowych
-           Część 2: Kominy z podłączonymi wieloma paleniskami
Zastępuje: PN-EN 13384-2:2004
•           PN-EN 13384-3:2006 Kominy - Metody obliczeń cieplnych i przepływowych
-           Część 3: Metody przygotowywania wykresów i tablic dotyczących kominów
z podłączonym jednym paleniskiem (oryg.)
•           PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków - Przewody niemetalowe - Sieć prze­
wodów wykonanych z płyt izolacyjnych
Zastępuje: PN-EN 13403:2004
•           PN-EN 13465:2006 Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do wyznacza­
nia wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach
Zastępuje: PN-EN 13465:2004
PN-EN 13502:2005 Kominy - Wymagania i metody badań ceramicznych nasad
kominowych
PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagane właści­
wości systemów wentylacji i klimatyzacji (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 13779:2005
•           PN-EN 13842:2007 Ogrzewacze powietrza opalane lekkim olejem opałowym
-           Stacjonarne i przenośne ogrzewacze do ogrzewania pomieszczeń
Zastępuje: PN-EN 13842:2005
•           PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu pre-
izolowanych rur zespolonych
Zastępuje: PN-EN 13941:2004
PN-EN 14239:2004 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Pomiar pola po­
wierzchni sieci przewodów (oryg.)
PN-EN 14240:2004 Wentylacja budynków - Sufity chłodzące - Badanie i wzorco­
wanie (oryg.)
PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków - Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego (oryg.)
PN-EN 14337:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie i montaż
elektrycznych instalacji do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń (oryg.)
PN-EN 14394:2006 Kotły grzewcze - Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi
-           o mocy nominalnej do 10MW i maksymalnej temperaturze pracy 110°C (oryg.)
PN-EN 14419:2004 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - System
kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych (oryg.)
PN-EN 14471:2007 Kominy - Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi
z tworzyw sztucznych - Wymagania i badania
Zastępuje: PN-EN 14471:2005
PN-EN 14785:2006 Urządzenia grzewcze na pelety, do ogrzewania pomieszczeń
mieszkalnych - Wymagania i metody badań (oryg.)
PN-EN 14799:2007 Filtry do ogólnego oczyszczania powietrza - Terminologia
(oryg.)
PN-EN 14989-1:2007 Kominy - Wymagania i metody badań kominów metalo­
wych i kanałów powietrznych do urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spala­
nia - Część 1: Pionowe końcówki do urządzeń typu C6 (oryg.)
PN-EN 14989-2:2008 Kominy i systemy kanałów powietrznych do urządzeń z za­
mkniętą komorą spalania - Wymagania i metody badań - Część 2: Kanały spalino­
we i powietrzne do indywidualnych urządzeń z zamkniętą komorą spalania (oryg.)
PN-EN 15034:2006 Kotły grzewcze - Kotły kondensacyjne opalane lekkim olejem
opałowym (oryg.)
PN-EN 15035:2007 Kotły grzewcze - Wymagania dotyczące kotłów z zamkniętą
komorą spalania, o mocy do 70kW (oryg.)
PN-EN 15036-1:2006 Kotły grzewcze - Przepisy dotyczące badań emisji hałasu
z wytwornic ciepła - Część 1: Emisja hałasu z wytwornic ciepła w miejscu ich
zainstalowania (oryg.)
PN-EN 15239:2007 Wentylacja budynków - Charakterystyka energetyczna bu­
dynków - Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji (oryg.)
PN-EN 15240:2007 Wentylacja budynków - Charakterystyka energetyczna bu­
dynków - Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji (oryg.)
PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynków - Metody obliczania strat energii na
skutek wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach użyteczności publicznej
(oryg.)
PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do określania
strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji (oryg.)
PN-EN 15243:2007 Wentylacja budynków - Obliczanie temperatury wewnętrznej,
obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji pomiesz­
czeń (oryg.)
PN-EN 15250:2007 Piece akumulacyjne na paliwo stałe - Wymagania i metody
badań (oryg.)
PN-EN 15251:2007 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki
cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas (oryg.)
PN-EN 15287-1:2007 Kominy - Projektowanie, instalowanie, przekazanie do
eksploatacji - Część 1: Kominy przeznaczone do urządzeń grzewczych z otwartą
komorą spalania (oryg.)
Zastępuje: PN-EN 12391-1:2004
PN-EN 15287-2:2008 Kominy - Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eks­
ploatacji - Część 2: Kominy przeznaczone do urządzeń grzewczych z zamkniętą
komorą spalania (oryg.)
PN-EN 15316-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania za­
potrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 1: Wymagania
ogólne (oryg.)
PN-EN 15316-2-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 2-1: Instalacje
emisji ciepła (oryg.)
PN-EN 15316-2-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 2-3: Instalacje
rozprowadzania ciepła (oryg.)
PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 3-1: Instalacje
centralnej ciepłej wody, charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczące
rozbioru wody) (oryg.)
PN-EN 15316-3-2:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 3-2: Instalacje
centralnej ciepłej wody, rozprowadzenie wody (oryg.)
PN-EN 15316-3-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 3-3: Instalacje
centralnej ciepłej wody, przygotowanie wody (oryg.)
PN-EN 15316-4-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
zapotrzebowania na ciepło i oceny sprawności instalacji - Część 4-3: Źródła ciepła,
cieplne instalacje solarne (oryg.)
PN-EN 15316-4-4:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
zapotrzebowania na ciepło i oceny sprawności instalacji - Część 4-4: Źródła ciepła
do ogrzewania, instalacje skojarzone wytwarzania energii (oryg.)
PN-EN 15316-4-5:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
zapotrzebowania na ciepło i oceny sprawności instalacji - Część 4-5: Źródła ciepła
do ogrzewania miejscowego, wydajność i sprawność systemów ciepłowniczych
i dużych instalacji ogrzewania (oryg.)
PN-EN 15316-4-6:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
zapotrzebowania na ciepło i oceny sprawności instalacji - Część 4-6: Źródła ciepła
do ogrzewania, systemy fotowoltaiczne (oryg.)
PN-EN 15332:2008 Kotły grzewcze - Ocena energetyczna zasobników ciepłej
wody (oryg.)
PN-EN 15377-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Wodne płaszczyznowe
wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia - Część 3: Optymalizacja w celu
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (oryg.)
PN-EN 15450:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie instalacji
centralnego ogrzewania z pompami ciepła (oryg.)
PN-EN 15459:2008 Charakterystyka energetyczna budynków - Ekonomiczna
ocena instalacji energetycznych w budynkach (oryg.)
Komitet Techniczny 992 Sekretariat Generalny Zespołu Ochrony Środowiska
PN-EN 15221-1:2007 Facility Management - Część 1: Terminy i definicje (oryg.)
PN-EN 15221-2:2007 Facility Management - Część 2: Wytyczne do przygotowy­
wania porozumień Facility Management (oryg.)
-2        PN
•           PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Instalacje grawita­
cyjne do odprowadzania dymu i ciepła - Zasady projektowania
Zastępuje: PN-B-02866:1974
PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła - Zasady projektowania
PN-B-03433:1987 Wentylacja - Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Wymagania
Zastępuje: PN-B-03433:1980
•           PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Termino­
logia
Zastępuje: PN-B-01430:1972, PN-B-02410:1970
•           PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Termino­
logia
Zastępuje: PN-B-01430:1972, PN-B-02410:1970
•           PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w bu­
dynkach
Zastępuje: PN-B-02402:1974
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
Zastępuje: PN-B-02403:1974
PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wy­
magania
PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu otwartego - Wymagania
Zastępuje: PN-B-02413:1977
•           PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowy­
mi - Wymagania
Zastępuje: PN-B-02414:1991
•           PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych - Wymagania
Zastępuje: PN-B-02415:1970
•           PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wy­
magania
Zastępuje: PN-B-02416:1970
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Badania
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych
- Wymagania
Zastępuje: PN-B-02420:1979
•           PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze
Zastępuje: PN-B-02421:1985
•           PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe
0          gęstości względnej mniejszej niż 1 - Wymagania
•           PN-B-01440:1998 Technika sanitarna - Istotne wielkości, symbole i jednostki
miar
Zastępuje: PN-B-01440:1984
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe - Zbiorniki bezciśnieniowe - Wymaga­
nia i badania
Zastępuje: BN-85/8862-09
•           PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe - Zbiorniki ciśnieniowe - Wymagania
1          badania
Zastępuje: BN-86/8862-10
 

 

 

Sponsorzy

Copyrights © Recknagel 2008-2019 Polityka prywatności
Recknagel 08/09